Bijgewerkt 26/01/2022

Artikel 1 – Offerte/bestelling

De aanduidingen in onze offertes, catalogi, prospectus of tarieven van om het even welke aard, worden gegeven zonder enige verbintenis onzerzijds. De bestelling is voor ons pas bindend nadat wij ons uitdrukkelijk akkoord hebben gegeven.

Artikel 2 – Levering modaliteiten

Onze artikelen worden franco thuis geleverd overeenkomstig de in onze geldende catalogus vermelde voorwaarden. De goederen worden op risico van de geadresseerde vervoerd, die eventuele voorbehoud bij de vervoerder dient aan te tekenen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele door de vervoerder en diens personeel veroorzaakte schade aan de eigendom van de koper of aan de koper zelf en aan diens personeel. Vertraging tijdens het levertraject kan voor de koper geen aanleiding zijn om zijn verplichtingen niet uit te voeren. Wij behouden ons in ieder geval het recht voor om kleine bestellingen via onze distributeurs te leveren.

Artikel 3 – Levering termijn

Tenzij in geval van overmacht worden de goederen geleverd de dag dat de bestelling door onze onderneming wordt geaccepteerd of op het moment dat door de partijen is overeengekomen. De leveringstermijn wordt ter indicatie gegeven en onze onderneming kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de overschrijding ervan: de koper kan op basis daarvan geen ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding eisen. Indien de aangegeven leveringstermijn met meer dan twee maanden wordt overschreden is de koper evenwel gemachtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enig recht op schadevergoeding, de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 – Officiële goedkeuring

De goederen worden officieel goedgekeurd op het ogenblik van de levering bij de koper thuis of binnen de acht daaropvolgende dagen. Als de levering als gevolg van een fout van de koper niet kan worden uitgevoerd of als de goederen niet franco thuis worden geleverd, worden die in onze kantoren ter beschikking van de koper gehouden ter goedkeuring binnen de acht dagen volgend op de verzending of het overmaken van de factuur of de vrachtbrief. Laatstgenoemde documenten vormen het bewijs van de terbeschikkingstelling. Klachten dienen binnen de acht dagen per aangetekend schrijven te worden gemaakt. Als de koper gedurende deze periode niet reageert, wordt ervan uitgegaan dat hij de goederen zonder voorbehoud aanvaardt en worden klachten voor zichtbare gebreken, non-conformiteit van de goederen of ontbrekende goederen onontvankelijk. Er zijn geen klachten mogelijk met betrekking tot eventuele opmerking van de klant, die gebaseerd zijn op een fout die na het drukken wordt vastgesteld terwijl de drukproeven en/of ontwerpen werden goedgekeurd en de goederen er conform aan zijn. Bij een gegronde klacht binnen de gestelde termijn zijn wij alleen verplicht om de gebrekkige goederen te vervangen en is geen schadeloosstelling mogelijk. Voor goederen die niet in onze catalogi of prospectus zijn opgenomen en die uitdrukkelijk voor de klant zijn besteld, geldt de levering aan de klant evenwel als aanvaarding en kan de kwaliteit of het nut van de goederen niet worden betwist.

Artikel 5 – Retouren van goederen

Goederen die overeenkomstig de bestelling zijn verzonden, worden niet teruggenomen noch geruild.

Artikel 6 – Garantie

De toegekende garantie is de garantie tegen verborgen gebreken. De koper kan slechts gedurende drie maanden na de levering of terbeschikkingstelling op deze garantie beroepen zoals is vastgesteld in artikel 4 van de onderhavige algemene voorwaarden. Om hiervan te genieten dient hij dit binnen de 14 dagen na vaststelling van het defect per aangetekend schrijven te melden, het bewijs van het verborgen gebrek te leveren en onze onderneming de kans te geven om zich daarvan te vergewissen. In geval van gegronde klacht die binnen de gestelde termijn is ingediend, is onze onderneming alleen gehouden tot de vervanging van de defecte artikelen en is geen schadeloosstelling mogelijk.

Artikel 7- Overmacht

Naargelang een geval van overmacht een tijdelijk of definitief obstakel vormt voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden onze verplichtingen van rechtswege opgeschort of te niet gedaan en worden wij van onze verantwoordelijkheid ontheven. Als dit obstakel langer dan een maand duurt heeft elke partij het recht om van rechtswege en zonder schadevergoeding een einde te maken aan de overeenkomst. Worden als gevallen van overmacht beschouwd, gebeurtenissen onafhankelijk van onze wil waardoor de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd en met name in geval van oorlog, brand, overstroming, transportproblemen, vorst en andere ongunstige weeromstandigheden, ziekte en door de overheid genomen maatregelen en met name wat betreft import/export, problemen in verband met levering van grondstoffen, energie of bedrijfsartikelen, o.a. het falen van leveranciers van wie wij afhankelijk zijn, al dan niet algemene staking, lock-out, oproer, rellen, gebrek of beschadiging van goederen evenals elke andere verstoring binnen onze onderneming met inbegrip van omstandigheden toe te schrijven aan ons personeel.

Artikel 8 – Prijzen

Onze prijzen zijn die van onze tarief op de dag van de bestelling. Als onze tarieven worden gewijzigd als gevolg van schommelingen wat betreft lonen, sociale lasten of van enige andere oorzaak buiten onze wil, behouden wij ons het recht voor om de prijzen zonder voorafgaand bericht te wijzigen tot op de dag van levering. Zijn tevens ten laste van de koper, de btw, de vervoerkosten, de transportverzekering, de eventuele inningskosten en agio’s, Postplus en de eventuele milieubelasting.

Artikel 9- Betalingsvoorwaarden

XLG Facility kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens laattijdigheid of gebrek aan bestelling indien dit te wijten is aan een weigering tot betaling vanwege de uitgever van de kaart.
De Klant kan zijn bestelling betalen via bankkaart, Visakaart, Blauwe e-kaart, blauwe kaart, Visa Electron, Mastercard of Maestro.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

De door ons geleverde artikelen blijven onze eigendom tot het moment waarop de koper de aankoopprijs en de verkoopkosten volledig heeft betaald.

Artikel 11- Wederverkoopvoorwaarden

Tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders toestaan, mag de koper onze artikelen alleen in onze verpakking te koop aanbieden of verkopen, onze artikelen al dan niet gratis niet samen met andere producten of diensten aanbieden, tenzij in gevallen toegelaten door de wet.

Artikel 12 – Beperkte aansprakelijkheid

De ontheffing van aansprakelijkheid vervat in de onderhavige verkoopvoorwaarden dekt alle fouten, met inbegrip van ernstige fout, maar geen diefstal.

Artikel 13- Toepassing van de algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld worden onze offertes en leveringen uitgevoerd overeenkomstig de onderhavige algemene voorwaarden die voorrang hebben op de al dan niet gedrukte algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Door de bestelbon te bevestigen wordt de koper geacht ervan af te zien zich op zijn eigen voorwaarden te beroepen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op de betrekkingen tussen koper en verkoper.

Artikel 15 – Rechtsbevoegdheid

De partijen komen overeen dat de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik bevoegd zijn om eventuele geschillen te beslechten. Onze onderneming behoudt zich evenwel het recht voor alleen rekening te houden met de domicilie en/of het reële hoofdkantoor van de koper.

Contacteer ons

Dankzij onze 8.500 medewerkers en onze 35 jaar ervaring, ontwikkelen wij meer dan 30 dienstenactiviteiten in België, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg. XLG biedt u de wendbaarheid van een kmo met de kracht en de middelen van een grote groep. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over onze diensten.

Contact